Daily Archives July 15, 2013

Empty Rooms/ Gary Moore (ห้องร้าง นางจร)

Empty room ห้องร้างนางหาย

Loneliness is your only friend.
A broken heart that just won’t mend
is the price you pay.

  • คงเหลือเพียง แต่ความเหงา เฝ้าเป็นเพื่อน
  • เจ็บคอยเตือน แผลใจฝาก ยากรักษา
  • เจ็บแล้วจำ ตอกย้ำไว้ ในคำลา
  • สมน้ำหน้า ค่าความเขลา เจ้าควรจำ

It’s hard to take when love grows old.
The days are long and the nights turn cold
when it fades away.

  • ยากเกินยื้อ ถือรักไว้ ให้พ้นผ่าน
  • ยิ่งเนิ่นนาน รักยิ่งร้าง ไกลห่างฝัน...
Read More