Daily Archives February 12, 2011

Need you now – Lady Antebellum (แม่งามก่อนสงคราม- ยิ่งเมายิ่งคิดถึง)

Need you now ผลงานจากศิลปิน country Lady Antebellum ออกในปี 2010 ไพเราะและฮิตตามหน้าสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และวิทยุชุมชน ว่าไป เอาไปฟังก่อนนะครับ มีเวลาจะมาอีดิตต่อ

==================================
Need you now – Lady Antebellum (แม่งามก่อนสงคราม- ยิ่งเมายิ่งคิดถึง)

ภาษาอีสานบอกว่า “แฮงเมา แฮงคิดฮอด” แปลว่า ยิ่งเมา ยิ่งคิดถึง

NEED YOU NOW / Lad...

Read More